Statuten

NAAM EN ZETEL

Artikel 1

1.1 De vereniging draagt de naam “Eerste Hulp Bij Ongelukken Krimpen aan den IJssel”, bij verkorting Vereniging EHBO Krimpen aan den IJssel.

1.2 De vereniging is gevestigd te Krimpen aan den IJssel.

1.3 De vereniging is met ingang van één januari negentienhonderd twee en negentig de voortzetting van de Afdeling Krimpen aan den IJssel van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken, opgericht op negenentwintig oktober negentienhonderd negenendertig.

DUUR

Artikel 2

2.1 De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

2.2 Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met één en dertig december.

DOEL EN MIDDELEN

Artikel 3

De vereniging stelt zich ten doel het verlenen van eerste hulp bij ongelukken te bevorderen. Zij tracht dit doel te bereiken door:

3.1 Het organiseren van cursussen waarin onderricht wordt gegeven, dat vereist wordt voor een goede eerste hulpverlening;

3.2 Het aanschaffen en verstrekken van materiaal ten behoeve van de eerste hulpverlening;

3.3 Het al dan niet in georganiseerd verband daadwerkelijk verlenen van eerste hulp;

3.4 Elk ander wettig middel dat het doel kan bevorderen.

LIDMAATSCHAP

Artikel 4

De vereniging kent leden, ereleden, jeugdleden, donateurs en begunstigers.

4.1 A. Lid van de vereniging kunnen zijn personen, die zestien jaar of ouder zijn en het eenheidsdiploma van het Oranje Kruis hebben behaald.
B. Jeugdleden kunnen zijn personen, die nog geen zestien jaar zijn en het Jeugddiploma van het Oranje Kruis hebben behaald.
C. Leden en jeugdleden betalen een door de ledenvergadering vast te stellen jaarlijkse contributie.

4.2 Het lidmaatschap wordt verkregen door aanmelding bij het bestuur en inschrijving in het ledenregister. Het bestuur beslist over de toelating. Bij niettoelating door het bestuur kan de ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.

4.3 Ereleden worden benoemd door de ledenvergadering op voordracht van het bestuur. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

4.4 Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

Artikel 5

5.1 Het lidmaatschap eindigt door:
A overlijden van het lid.
B. opzegging door het lid.
C. opzegging namens de vereniging.
D. ontzetting.

5.2 Opzegging van het lidmaatschap door het lid dient schriftelijk te geschieden bij het secretariaat van de vereniging tegen het einde van het verenigingsjaar met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.

5.3 Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging geschiedt door het bestuur met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste vier weken wanneer het lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn gemaand, op de eerste januari niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan, alsmede wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten door de statuten aan het lidmaatschap gesteld. De op- zegging door het bestuur kan onmiddellijk beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben wanneer van de vereniging redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt schriftelijk met opgave van reden(en).

5.4 Ontzetting uit het lidmaatschap van de vereniging kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de belangen van de vereniging schaadt. De ontzetting geschiedt schriftelijk door het bestuur onder opgave van reden(en).

5.5 Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap, staat de betrokkene binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de ledenvergadering. De betrokkene wordt zo spoedig mogelijk door het bestuur van het besluit van de ledenvergadering, met opgave van de reden(en), schriftelijk in kennis gesteld.

Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

5.6 Wanneer een lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, Blijft de jaarlijkse contributie geheel verschuldigd.

DONATEURS EN BEGUNSTIGERS

Artikel 6

6.1 Donateurs zijn natuurlijke personen die jaarlijks aan de vereniging een bijdrage betalen, met een door de ledenvergadering vast te stellen minimum. Zij hebben toegang tot alle evenementen van de vereniging, zij hebben geen stemrecht.

6.2 De rechten en verplichtingen van een donateur kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage van de donateur over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.

6.3 Natuurlijke of rechtspersonen, die aan de vereniging een vrijwillige bijdrage betalen kunnen begunstiger zijn van de vereniging. Zij hebben geen stemrecht.

GELDMIDDELEN

Artikel 7

7.1 De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit contributies, bijdrage van donateurs, cursusgelden en andere baten.

7.2 De leden dienen hun bijdrage voor één maart te voldoen, de donateurs voor één mei.

BESTUUR

Artikel 8

8.1 Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste negen personen, onder wie een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het bestuur wordt gekozen uit de leden en ereleden en benoemd door de ledenvergadering.

8.2 De voorzitter wordt in functie gekozen, de overige functies verdelen de bestuursleden onderling. In geval van plaatsvervanging treedt het daartoe door het bestuur aangewezen bestuurslid in de rechten en plichten van degene, die hij vervangt.

8.3 Een bestuurslid wordt gekozen voor een periode van ten hoogste drie jaar. Jaarlijks treden één of meerdere bestuursleden af volgens een door het bestuur op te stellen rooster. De afgetreden is direct herkiesbaar.

8.4 Een bestuurslid treedt in elk geval af tijdens de jaarlijkse ledenvergadering in het kalenderjaar waarin hij /zij de zeventig jarige leeftijd bereikt en is dan niet herkiesbaar.

8.5 De ledenvergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Een schorsing, die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

8.6 De bestuursleden zijn bevoegd te allen tijde zelf ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzegtermijn van drie maanden.

8.7 Voorts eindigt het lidmaatschap van het bestuur:
A. Door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging.
B. Door schorsing als lid.

8.8 In tussentijdse vacatures wordt op de eerstvolgende ledenvergadering voorzien. Het nieuw benoemde bestuurslid wordt benoemd voor de tijd, die het afgetreden bestuurslid nog te vervullen had.

Artikel 9

9.1 Behoudens beperkingen volgens deze statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.

9.2 Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald blijft het bestuur bevoegd, onverminderd de verplichtingen onverwijld een ledenvergadering te beleggen om in de opengevallen plaats(en) te voorzien.

9.3 Het bestuur kan zich bij uitvoering van haar taak terzijde doen staan door één of meer commissies, waarvan de leden door het bestuur worden benoemd.

9.4 Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

9.5 Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in vorenstaand artikel 9.4 en in artikel 11.2 en 11.4 tien jaar lang te bewaren.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 10

10.1 Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet niets anders voortvloeit. De bevoegdheid tot vertegenwoordigen komt bovendien toe aan de voorzitter en de secretaris gezamenlijk. Bij afwezigheid of verhindering van één van hen of van beiden wordt de vereniging vertegenwoordigd door hun respectievelijke plaatsvervangers.

10.2 Voor het aangaan van geldleningen en andere overeenkomsten en het verrichten van investeringen, die een door de ledenvergadering vast te stellen bedrag te boven gaan, evenals voor het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van registergoederen, voor overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor de schuld van een derde verbindt, behoeft het bestuur de toestemming van de ledenvergadering.

LEDENVERGADERING

Artikel 11

11.1 A. Aan de ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of statuten aan andere organen zijn opgedragen.
B. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn die niet in vergadering bijeen, heeft mits met voorkennis van het bestuur, dezelfde kracht als een besluit van de ledenvergadering.

11.2 Binnen drie maanden na afloop van elk verenigingsjaar wordt een ledenvergadering gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en legt, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording af van zijn, in het afgelopen boekjaar gevoerde beleid.

11.3 De jaarvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee leden en een reservelid (die geen deel mogen uitmaken van het bestuur) tot onderzoek van rekening en verantwoording over het lopende boekjaar. Deze commissie van onderzoek brengt tijdens de volgende jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen. Vereist het onderzoekt bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie zich door een deskundige doen bijstaan.

11.4 Het bestuur is verplicht aan de commissie van onderzoek alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgevraagd de kas en de waarde te tonen en inzage te geven van de boeken en bescheiden van de vereniging.

11.5 Goedkeuring door de ledenvergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge.

BIJEENROEPING LEDENVERGADERING

Artikel 12

12.1 De ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van veertien dagen. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling, onder vermelding van de agenda.

12.2 Behalve de in artikel 11 genoemde jaarvergadering zullen ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dat wenselijk acht, alsmede zulks schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen wordt verzocht door tenminste één tiende van het aantal stemgerechtigde leden.

12.3 Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg is gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping, op kosten van de vereniging, kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de ledenvergadering bijeenroept. In dat geval voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

TOEGANG EN STEMRECHT

Artikel 13

13.1 Alle niet geschorste leden hebben toegang tot de ledenvergaderingen. Geschorste leden hebben geen toegang tot de ledenvergadering tenzij de vergadering anders beslist.

13.2 Ieder lid van de vereniging, dat niet geschorst is, heeft het recht één stem uit te brengen. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid. De machtiging dient bij de aanvang van de vergadering in het bezit te zijn van de secretaris van de vereniging. Een lid kan buiten zijn stem slechts één stem als gemachtigde uitbrengen.

13.3 Een lid heeft geen stemrecht in zaken, die hem, zijn echtgenoot of één van zijn bloed – of aanverwante in rechte lijn betreffen.

13.4 Stemming over personen geschiedt schriftelijk, over zaken mondeling, tenzij de ledenvergadering van mening is dat schriftelijk moet worden gestemd. Stemming bij acclamatie is toegestaan.

13.5 Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid van stemmen voor zover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij stemming over personen is hij/zij gekozen, die de volstrekte meerderheid van de stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen wordt een tweede stemming gehouden tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen op zich hebben verenigd. Indien meer dan twee personen het grootste aantal stemmen op zich hebben verenigd wordt door een tussenstemming uitgemaakt wie de kandidaten voor de tweede stemming zullen zijn. Indien bij die tussenstemming de stemmen staken beslist het lot. Onder stemmen wordt in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking komen blanco – en van onjuiste tekst voorziene stembriefjes.

13.6 Het bestuur kan deskundigen met betrekking tot een te behandelen onderwerp tot de vergadering uitnodigen en hen daarin het woord verlenen. Over toelating van andere personen beslist de ledenvergadering.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 14

14.1 Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de ledenvergadering waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld onder vermelding van de tekst van de wijziging. De termijn voor oproeping van een dergelijke vergadering moet ten- minste veertien dagen bedragen.

14.2 Zij, die de oproeping tot de ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statuten wijziging hebben gedaan, moeten tenminste veertien dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging(en) woordelijk zijn opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot de aanvang van de ledenvergadering.

14.3 Een besluit tot statuten wijziging behoeft tenminste tweederde van het geldig uitgebrachte aantal stemmen en een vergadering, waar tenminste tweederde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet tweederde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna op dezelfde wijze een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met tweederde van het aantal uitgebrachte stemmen.

14.4 Een statuten wijziging treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 15

15.1 De vereniging kan te allen tijde worden ontbonden.

15.2 Het bepaalde in de leden 1,2 en 3 van het voorgaande artikel 14 is overeenkomstig van toepassing.

15.3 Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot vereffening te zijn. Indien bij een zodanig besluit geen andere regelingen zijn gesteld, geschiedt de vereffening door het bestuur.

15.4 Een eventueel batig liquidatiesaldo zal door de liquidasteuren worden bestemd voor een doel binnen de gemeente Krimpen aan den IJssel, dat zoveel mogelijk met het doel van de vereniging overeenkomt.

15.5 Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover en zolang als dit voor de vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In de stukken en aankondigingen, die dan van de vereniging uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd: “in liquidatie “.

15.6 Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging gedurende tien jaren berusten bij een door het bestuur aan te wijzen (rechts)persoon.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 16

16.1 De ledenvergadering kan, op voorstel van het bestuur, een huishoudelijk reglement vaststellen.

16.2 Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten, die in strijd zijn met de wet of met deze statuten.

16.3 Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de ledenvergadering na schriftelijk voorstel daartoe van het bestuur of tenminste tien stemgerechtigde leden.

Vastgesteld in de ledenvergadering van 15 maart 1993

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 1.

Doel De vereniging stelt zich ten doel het verlenen van eerste hulp bij ongelukken te bevorderen. Zij tracht dit doel te bereiken door:
• Het organiseren van cursussen waarin onderricht wordt gegeven, dat vereist wordt voor een goede eerste hulpverlening
• Het aanschaffen en verstrekken van materiaal ten behoeve van de eerste hulp, het aan de leden verstrekte materiaal blijft eigendom van de vereniging EHBO Krimpen aan den IJssel
• Het al dan niet in georganiseerd verband daadwerkelijk verlenen van eerste hulp bij ongelukken
• Elk ander wettig middel dat het doel kan bevorderen.

Artikel 2.

Leden Leden kunnen zijn personen die:

 • De zestienjarige leeftijd heeft bereikt
 • Een geldig Eenheidsdiploma EHBO bezitten
 • Jaarlijks hun contributie betalen
 • Leden kunnen ook personen zijn die geen geldig Eenheidsdiploma EHBO bezitten.

Jeugdleden zijn personen die:

 • Nog geen zestien jaar zijn en
 • Het jeugd diploma A of B van het Oranje Kruis hebben  behaald.
 • Zij hebben geen stemrecht.

Ereleden zijn personen die:

 • Op voordracht van het bestuur door de ledenvergadering worden benoemd
 • Zij zijn vrijgesteld van het betalen van contributie
 • Zij behouden het stemrecht.

Cursisten/niet leden kunnen zijn die:

 • De cursus Eenheidsdiploma volgen
 • Na het behalen van het Eenheidsdiploma EHBO lid worden van onze vereniging.

Donateurs en begunstigers zijn personen en/of bedrijven die jaarlijks aan de vereniging een bijdrage van ten minste € 10,00 betalen.

Artikel 3. Lessen

Voor leden worden jaarlijks kosteloos herhalingslessen gegeven voor het geldig houden van hun Eenheidsdiploma en aantekeningen. Jeugdleden kunnen tegen betaling van de onkosten herhalingslessen tussen A & B bij wonen.

Artikel 4.

Verplichtingen Leden die een geldig Eenheidsdiploma en/of aantekeningen bezitten verbinden zich in alle voorkomende gevallen eerste hulp te verlenen, geheel overeenkomstig de richtlijnen van het Oranje Kruis hen op de cursussen gegeven. Zij maken van elk der gevallen aantekeningen op de door voor verstrekte formulieren en leveren deze in bij één van de commissarissen van materiaal. Verder dienen de leden te zorgen dat hun diploma en/of aantekeningen geldig zijn en blijven.

Artikel 5.

Lidmaatschap Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december. Zij die als lid wensen toe te treden kunnen zich aanmelden bij het bestuur. De onder artikel 2 genoemde leden verbinden zich bij tussentijds toetreden voor juli voor de gehele contributie over het lopende boekjaar. Bij toetreden na 1 juli verbinden zij zich voor de helft van de contributie over het lopende boekjaar. Nieuwe leden, die op onze vereniging de cursus met goed gevolg hebben afgesloten betalen 50% van de contributie over het nog lopende verenigingsjaar Leden die niet voor 1 december van hel boekjaar aan de secretaris schriftelijk hun lidmaatschap hebben opgezegd verbinden zich stilzwijgend tot het voldoen van hun contributie. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse contributie verschuldigd.

De contributie wordt jaarlijks op voorstel van het bestuur door de ledenvergadering vastgesteld. De contributie wordt eens per jaar geïnd. De donatiegelden worden jaarlijks geïnd.

Bij een contributie betaling na 1 april wordt deze verhoogd met € 5,00 administratie kosten.

Artikel 6. Het bestuur

Het bestuur bestaat uit ten minste drie personen en ten hoogste negen personen, onder wie een voorzitter, een secretaris en penningmeester. Zij worden gekozen uit de leden en benoemd in de ledenvergadering door de leden en ereleden.

Op de jaarlijkse ledenvergadering treden volgens een te maken rooster tenminste één derde deel van het aantal bestuursleden af, aftredende bestuursleden zijn direct herkiesbaar. Een bestuurslid treedt in ieder geval af in het kalenderjaar waarin hij/zij de leeftijd van zeventig jaar bereikt.

Voor elk aftredend bestuurslid dat niet herkiesbaar is, maakt het bestuur een aanbeveling van ten minste één nieuw te benoemen bestuurslid. De leden hebben het recht deze aanbeveling uit te breiden door schriftelijk opgeven van namen tot uiterlijk 30 minuten voor de aanvang van de te houden ledenvergadering.

Deze aanbeveling moet voorzien zijn van een schriftelijke bereidverklaring van de kandidaat. De voorzitter wordt door de ledenvergadering gekozen en be- noemd. De overige functies worden onderling door het bestuur na de jaarlijkse ledenvergadering verdeeld. Het bestuur kan uit hun midden een vice-voorzitter, een 2e secretaris en/of 2e penningmeester kiezen. Het bestuur vergadert zo dikwijls als dat nodig is doch ten minste één maal per halfjaar. Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt, dat een samenvatting geeft van de gehouden gedachtewisseling over de behandelde punten, van de genomen beslissingen en van de daaruit voortvloeiende opdrachten. De genomen besluiten worden vermeld op de besluitenlijst.

Artikel 7.

De voorzitter staat aan het hoofd van de vereniging. Hij/zij neemt en bevordert alle maatregelen, welke kunnen strekken tot een goede coördinatie van de werkzaamheden van het bestuur en tot een zo goed mogelijk contact tussen de be- stuursleden onderling.

De secretaris verzorgt het archief en de behandeling van alle in en uitgaande stukken. Samen met de voorzitter stelt hij/zij de agenda op voor de vergaderingen. Verzorgt de uitnodigingen aan bestuursleden en leden voor de vergaderingen. Stelt aan het eind van het verenigingsjaar een jaarverslag op, waarin gege- vens zijn opgenomen over de samenstelling van het bestuur, over het verloop der leden, over de activiteiten van de ver- eniging, over de gehouden vergaderingen en over de genomen besluiten.

De penningmeester is belast met het beheer van de financiën van de vereniging. Hij/zij zorgt voor inning van de contributies en donatiegelden en andere aan de vereniging verschuldigde bedragen en tot regelmatige afdoening van hetgeen de vereniging verschuldigd is aan derden. Hij/zij geeft het bestuur regelmatig een overzicht van de financiële toestand van de vereniging. De penningmeester maakt omstreeks de aanvang van het ver- enigingsjaar een begroting van inkomsten en uitgave en legt deze voor aan het bestuur. De penningmeester stelt aan het einde van het verenigingsjaar een jaarverslag op, waarin een gespecificeerd en zodanig verklarend overzicht wordt gegeven van de ontvangsten en uitgave van de vereniging.

De overige bestuursleden staan het dagelijks bestuur bij in hun taken, daarnaast verzorgen zij de taken welke hun incidenteel dan wel duurzaam worden opgedragen.

Zij vervangen in voorkomende gevallen de voorzitter, secretaris of penningmeester. De secretaris kan worden terzijde gestaan door een notuliste.

Artikel 8.

Vertegenwoordiging Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet niets anders voortvloeit. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt bovendien toe aan de voorzitter en secretaris gezamenlijk en waar het financiële zaken betreft eveneens de penningmeester. Bij afwezigheid of verhindering van één van hen wordt de vereniging vertegenwoordigd door hun respectievelijke plaatsvervangers.

Artikel 9.

Vergaderingen In de vereniging kunnen de volgende vergaderingen worden gehouden:

 • Jaarlijkse ledenvergadering
 • Buitengewone ledenvergadering

De jaarlijkse ledenvergadering wordt gehouden voor 1 april. In deze vergadering brengt het bestuur verslag uit over de verrichtingen van het afgelopen jaar, door het:

 • Jaarverslag van de secretaris
 • Het overleggen van een balans en verslag van de baten en lasten van de van de vereniging en een begroting voor het komende boekjaar door de penningmeester
 • Het verslag van de kascontrolecommissie die een onderzoek heeft ingesteld van rekening en verantwoording over het afgelopen boekjaar
 • Het benoemen van een kascontrole commissie die onderzoek verricht van de rekening en verantwoording over het lopende boekjaar, voor de volgende te houden jaarlijkse ledenvergadering
 • Deze commissie bestaat uit tenminste twee leden en een reserve lid zoals genoemd in artikel 2
 • Verslagen van de commissaris van materiaal
 • Het houden van een bestuursverkiezing
 • Het behandelen van wat verder ter vergadering wordt gebracht.

Buitengewone ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dat wenselijk acht, of binnen vier weken nadat daartoe een schriftelijk verzoek met opgave van de behandelde onderwerpen van tenminste één tiende van het aantal stemgerechtigde leden bij het bestuur is binnengekomen.

De uitnodiging voor een ledenvergadering geschiedt door het bestuur tenminste veertien dagen voor de te houden vergadering. In de uitnodiging worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

Artikel 10.

Stemrecht In de vergadering heeft ieder niet geschorst lid het recht één stem uit te brengen. Een lid kan buiten zijn stem slechts één stem als gemachtigde uitbrengen. Een machtiging dient ten minste voor de aanvang van de verga- dering schriftelijk bij de secretaris te zijn ingediend.

Een lid heeft geen stemrecht in zaken, die hem/haar, zijn echtgenoot of directe familie betreffen.

Stemmingen over personen geschiedt schriftelijk, over zaken mondeling tenzij de ledenvergadering anders beslist.

Bij een stemming over personen geldt de volstrekte meerder- heid. Indien na een tweede vrije stemming geen van de kandi- daten de volstrekte meerderheid verkrijgt, dan wordt gestemd over de twee personen die de meeste stemmen hebben verkregen.

Indien over zaken geen volstrekte meerderheid wordt behaald is het voorstel verworpen.

Artikel 11.

Machtiging Het bestuur behoeft de machtiging van de ledenvergadering voor het vervreemden, bezwaren of verkopen van bezittingen van de vereniging welke het bedrag van €. 1200,00 overschrijden. Het besluit voor deze machtiging kan slecht plaats vinden na een besluit van de ledenvergadering, waar tenminste tweederde van de leden aanwezig zijn en het voorstel met tenminste tweederde van het aantal uitgebrachte stemmen wordt aangenomen. Is niet tweederde van het aantal leden aanwezig, dan wordt er binnen vier weken een nieuwe vergadering bijeengeroepen, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde leden, kan het voorstel opnieuw in stemming worden gebracht.

Artikel 12.

Statutenwijziging Een besluit tot statuten wijziging kan slecht plaats vinden na een besluit van de ledenvergadering, waar tenminste tweederde van de leden aanwezig zijn en het voorstel met ten minste tweederde van het aantal uitgebrachte stemmen wordt aangenomen. Is niet tweederde van het aantal leden aanwezig, dan wordt er binnen vier weken een nieuwe vergadering bijeengeroepen, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde leden en kan het voorstel opnieuw in stemming worden gebracht.

Artikel 13. Slotbepaling

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet wordt door het bestuur beslist.

Vastgesteld door de ledenvergadering op 14 maart 1994